Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 03/01/2019, 16:00

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch, UBND TP sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND quận-huyện trong năm 2018.

Theo đó, việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan dựa vào 5 tiêu chí gồm:

 

 

(1) Việc hoàn thành các chỉ tiêu, tiến độ, chất lượng tham mưu những công việc đã được UBND TP giao nhiệm vụ trong Kế hoạch chỉ đạo điều hành năm 2018; kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND TP trong các đợt duyệt kế hoạch công tác và các chỉ đạo khác gắn với nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của đơn vị (bao gồm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do đơn vị xây dựng và những chỉ tiêu TP giao).

 

 

(2) Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, giữa các quận - huyện và giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các quận-huyện trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành.

 

 

(3) Ý kiến kết luận đánh giá của các đồng chí trong Thường trực UBND TP được phân công chỉ đạo, theo dõi trực tiếp các sở-ngành, quận-huyện.

 

 

(4) Đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao các cơ quan được thống kê từ cơ sở dữ liệu Hệ thống Quản lý văn bản chỉ đạo. Đối với UBND các quận-huyện, kết quả xếp loại thi đua các quận-huyện thuộc các Cụm thi đua thuộc TP năm 2018.

 

 

(5) Kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở-ngành, UBND các quận-huyện.

 

 

Trong năm nay, TP chỉ tiến hành các bước đánh giá, nhận xét chất lượng, hiệu quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND quận-huyện. Trong năm sau, TP sẽ triển khai cả đối với các thủ trưởng cơ quan trực thuộc không phải cơ quan chuyên môn, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: