Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 16/08/2019, 15:00

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.

Theo đó, bản thân người có uy tín và gia đình phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, gương mẫu và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn cùng thực hiện.

 

Người có uy tín có trách nhiệm nắm tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng trong cộng đồng, phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan; tích cực tham gia, hưởng ứng và vận động mọi người tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết thống nhất trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tham gia đóng góp ý kiến cho các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế... tại địa phương; phối hợp chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo theo mục tiêu chương trình, tiêu chí của TP, phát huy tính cộng đồng các dân tộc, cùng góp phần để đưa các hộ thoát nghèo bền vững; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiêu sô; nâng cao vai trò của các cá nhân có quá trình hoạt động, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục truyền thống...

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: