Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 06/09/2019, 16:40

Kiến nghị Trung ương về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

(HCM CityWeb) - Trong Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn TP, UBND TP đã kiến nghị Trung ương hoàn thiện hệ thống pháp luật đến các cấp ủy cơ sở Đảng, đảng viên và chính quyền; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng lộ trình ban hành các Luật và đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

UBND TP cũng kiến nghị tổ chức lấy ý kiến sâu rộng đối với các đối tượng chịu sự tác động của văn bản; tăng cường chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành theo hướng đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ trình độ kỹ thuật lập pháp tiến bộ; tiếp tục cho phép TP nghiên cứu thực hiện thí điểm một số vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn quản lý nhà nước của TP nhưng chưa có quy định pháp luật hoặc quy định không còn phù hợp, trong đó chú trọng các vấn đề về phân cấp, ủy quyền giữa Trung ương và địa phương; các cơ chế đặc thù về quản lý tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước của TP. 

 

UBND TP cũng kiến nghị Trung ương phân cấp và ủy quyền mạnh cho chính quyền TP về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số ngành, lĩnh vực cho phù hợp với đặc thù của TP hoặc cụ thể hóa các quy định của Trung ương sát với thực tế của TP; hạn chế và tiến đến chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh; xem xét ban hành các chế độ, chính sách để khuyến khích, thu hút đội ngũ luật sư, luật gia và người có trình độ trong việc tham gia vào hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các chế định pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bảo đảm quy định rõ ràng, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xây dựng bộ tiêu chí với các chỉ tiêu cụ thể để làm công cụ đánh giá hiệu quả công tác thi hành pháp luật; chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; hoàn thiện thể chế, đảm bảo sự thống nhất về quy định pháp luật đối với tổ chức pháp chế; có chính sách khuyến khích, thu hút nhiều hơn nữa các dự án, chương trình hợp tác về pháp luật…

 

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị Bộ Tư pháp cần nghiên cứu xây dựng chức danh “Thẩm định viên dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” cũng như quy định cụ thể cơ chế, chính sách đối với đội ngũ làm công tác thẩm định; chú trọng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử để lưu trữ các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, sử dụng…

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: