Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 10/09/2019, 15:10

Mở rộng đơn vị tham gia thử nghiệm hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - Tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP, UBND TP đã chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống thử nghiệm đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo vận hành ổn định, liên thông các yêu cầu giải pháp kỹ thuật đáp ứng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; bổ sung việc thống kê số liệu, thông tin được người dân thao tác vào hệ thống để phục vụ công tác phân tích, đánh giá, kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính đối với từng cán bộ, công đoạn, đơn vị, địa bàn.

Văn phòng UBND TP được giao xây dựng Kế hoạch mở rộng đơn vị tham gia, tăng số thủ tục hành chính thử nghiệm trên hệ thống này; tham mưu việc triển khai mở rộng các thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng dịch vụ công TP, hệ thống một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; đảm bảo đến tháng 12/2019 thực hiện 100% thủ tục đối với quận-huyện, 100% thủ tục đối với xã, phường, thị trấn và 200 thủ tục đối với sở, ban, ngành.

 

UBND các quận-huyện đang triển khai thử nghiệm cần tăng cường truyền thông đối với việc khảo sát sự hài lòng nhằm nâng cao số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia, cho ý kiến đánh giá theo các phương thức triển khai đánh giá hài lòng của hệ thống.

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: