Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 04/11/2019, 11:20

Nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2019

(HCM CityWeb) - Nhằm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2019, UBND TP sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và công tác cải cách hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

UBND TP sẽ chuấn hóa thiết bị đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá và sử dụng hiệu quả kết quả khảo sát để đề ra các giải pháp hoàn thiện; đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quyết tâm thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

 

UBND TP cũng sẽ tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào TP; thúc đẩy 4 ngành công nghiệp trọng yếu và các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, nhất là các ngành cơ khí chế tạo, hóa dược, chế biến tinh lương thực thực phẩm; điều chỉnh, bố sung chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đề xuất tăng mức hỗ trợ cho 6 nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp TP; tăng cường quản lý nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư;

 

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án giảm thất thoát nước, tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước, chú trọng việc phát triến mạng lưới cấp nước tại các khu vực tiếp nhận nguồn nước mới; tập trung triến khai thực hiện Đề án tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án tổ chức thực hiện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975; phấn đấu từ nay đến cuối năm có 100% phường, xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân về vệ sinh môi trường; 100% người dân TP được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm 100% điêm ô nhiễm về rác thải trên địa bàn TP và không để phát sinh điểm ô nhiễm mới; vận động 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải chấp hành việc trả chi phí thu gom, vận chuyên và xử lý chât thải răn sinh hoạt; ban hành tiêu chí và quy trình công nhận danh hiệu khu phổ - ấp, phường - xã đạt tiêu chuẩn “khu phố - ấp sạch”, “phường - xã sạch”; tổ chức lại phương án, hợp tác xã thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường và tính hiệu quả cho chương trình phân loại rác tại nguồn; triển khai thực hiện tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng…

 

Ngoài ra, TP cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa - xã hội cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, bổ trợ tư pháp; đây mạnh công tác đôi ngoại; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quốc phòng - an ninh.

 

VSBản in Quay lại
Xem theo ngày: