Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 29/11/2019, 16:15

Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn TP. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị mua sắm tập trung của TP.

Theo đó, việc mua sắm phải tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ, danh mục tài sản mua sắm tập trung; thực hiện mua sắm trong phạm vi dự toán được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và có hiệu quả; bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động và quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách tài chính công; thực hiện theo luật đấu thầu. Việc mua sắm tập trung phải được thực hiện thông qua đơn vị mua sắm tập trung.

 

Riêng quy trình mua sắm thuốc, vật tư y tế; tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân; tài sản của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; tài sản mua sắm từ nguồn vốn viện trợ, tài trợ, nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài mà nhà tài trợ có yêu cầu về mua sắm theo hình thức khác; tài sản mua sắm thuộc dự án đầu tư xây dựng mà việc tách thành gói thầu riêng làm ảnh hưởng tới tính đồng bộ của dự án hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu thì không áp dụng Quy chế này.

 

VSBản in Quay lại
Xem theo ngày: