Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 04/12/2019, 13:50

Tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan phòng chống tham nhũng

(HCM CityWeb) - Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” gắn với việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong nội bộ, nhất là tại các cơ quan thanh tra; chịu trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị có cán bộ, nhân viên sai phạm; tiến hành đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm để củng cố, kiện toàn cán bộ trong các cơ quan thanh tra; kịp thời thay thế, loại bỏ ngay những cán bộ không đủ phẩm chất, uy tín giảm sút, có nhiều yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng.

 

Riêng Thanh tra TP cần tăng cường giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch, không đế xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra; tăng cường thanh tra, kiếm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; nâng cao đạo đức nghề nghiệp công chức thanh tra; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: