Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 10/09/2020, 14:45

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn TP.

Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; góp phần đưa thông tin, hình ảnh Việt Nam và dân tộc Việt Nam nói chung, TPHCM và các dân tộc sinh sống trên địa bàn TP nói riêng đến cộng đồng thế giới.

 

Kế hoạch cũng nhằm đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động chống chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP; các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chia rẽ chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước ta.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: