Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 13/06/2017, 17:20

Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Thành ủy lần thứ 10 và 11 khóa X

(HCM CityWeb) - Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị lần thứ 10 khóa X (dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28/6/2017), UBND TP vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP và Báo cáo tổng hợp, tóm tắt và dự thảo kết luận của Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xă hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP, dự thảo Kế hoạch và Kết luận của Thành ủy về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 

Sở Giao thông vận tải tham mưu Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP và Báo cáo sơ kết 5 năm Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26/7/2012 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn TP.

 

Sở Nội vụ tham mưu Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TƯ ngày 5/5/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 của Hội nghị Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn TP; Báo cáo sơ kết 1,5 năm thực hiện cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

 

Ban Tiếp công dân TP tham mưu Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2017.

 

Đối với Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 khóa X (dự kiến vào tuần cuối tháng 7/2017), UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020.

 

Viện Nghiên cứu Phát triển đôn đốc Viện Kinh tế Việt Nam tham mưu Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP và Đề án “Cơ chế, chính sách đột phá để TP phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng, cả nước theo Nghị quyết số 16- NQ/TW của Bộ Chính trị”.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP và Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: