Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 27/12/2017, 15:40

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở - ban - ngành, quận - huyện, cơ quan trực thuộc trong năm 2018 tập trung tham mưu kế hoạch và các đề án thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về cho phép TP thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu bổ sung, ban hành trong tháng 6/2018 các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của TP để thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội; kiến nghị các Bộ - ngành sửa đổi, bổ sung các văn bản luật, nghị định, thông tư trong tháng 12/2018 để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 16 đã đề ra, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP; tổ chức sơ kết 2,5 năm triển khai 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để chính sách đi vào cuộc sống.


Các sở-ngành, cơ quan, địa phương cần tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính; quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ, công việc do cấp trên giao cho cấp dưới; chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để cán bộ, công chức vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từng sở-ngành, quận-huyện, cơ quan xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, khách quan, chính xác.

 

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hình thành Chính quyền điện tử sẵn sàng đáp ứng tốt cho việc triển khai Đề án xây dựng TP trở thành đô thị thông minh; trước mắt triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, trung tâm điều hành tập trung, đảm bảo an ninh mạng... ; xác định công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, định hướng dư luận là giải pháp quan trọng trong tổ chức thực hiện... 

VH


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: