Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 10/05/2018, 07:55

Từ năm 2018: Chỉ giao tối đa 2 đợt vốn trong năm

(HCM CityWeb) - Nhằm phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của TP đạt 100%, UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện, các doanh nghiệp thuộc TP, các chủ đầu tư dự án tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức giao ban hàng tháng tiến độ triển khai thực hiện dự án, đi thực địa kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Từ năm 2018 trở đi, UBND TP sẽ giao kế hoạch vốn hàng năm nhiều nhất 2 đợt và không thực hiện giảm vốn vào thời gian cuối năm. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát kỹ danh mục, đăng ký vốn theo nhu cầu và khả năng giải ngân thực tế, kiên quyết điều chỉnh giảm vốn nếu tiến độ thực hiện không đảm bảo; phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn cả năm đạt 100%; không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng xây dựng cơ bản; chịu trách nhiệm trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

UBND quận-huyện, các đơn vị chủ quản các chủ đầu tư cần chỉ đạo cơ quan tài chính trực thuộc định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chính các sai sót, xử lý vi phạm nếu có; chủ động nhập số liệu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách TP định kỳ trước ngày 5 hàng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị và đồng thời là căn cứ để xem xét, bố trí kế hoạch vốn năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong 3 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước; đối với vốn kế hoạch năm 2017 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2018 nhưng vẫn không giải ngân hết sẽ bị thu hồi về ngân sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc lập kế hoạch, đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của TP, phấn đấu từ năm 2019 không phát sinh tạm ứng.

Các sở chuyên ngành, UBND các quận-huyện được phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư cần đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách TP đã được cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo yêu cầu chất lượng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình. Các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án so với chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án đã bố trí kế hoạch vốn, UBND quận-huyện cần lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.


VH.


Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: