Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 10/06/2016, 14:05

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân Thành phố

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân Thành phố.

 

 

 

Theo đó, Ban Tiếp công dân TP là đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng UBND TP về công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, hoạt động của các đoàn thể quần chúng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được UBND TP và Lãnh đạo Văn phòng UBND TP giao; chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong tổ chức, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố.

 

Ban Tiếp công dân TP tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm của UBND TP, Chủ tịch UBND TP và những vấn đề cần báo cáo để Chủ tịch UBND TP cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của UBND TP và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khác không thuộc các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và d, Khoản 4, Điều 12 Luật Tiếp công dân.

 

 

Ban Tiếp công dân TP làm nhiệm vụ tiếp công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc và trong trường hợp đột xuất; tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật; thực hiện xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân TP; của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân TP; báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND TP, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân TP, Thanh tra TP và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền...

 

Ban Tiếp công dân TP có Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các công chức làm công tác tiếp công dân; 3 phòng chuyên môn gồm: Phòng Xử lý đơn; Phòng Kiểm tra - đôn đốc; Phòng Hành chính - Tổng hợp. Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân TP đặt tại số 15 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: