Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 24/11/2016, 16:05

Kiểm tra doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra; tổng hợp kết quả quản lý, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó, đối tượng quản lý, giám sát, kiểm tra là các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố; các đối tượng được phép chơi và các đối tượng được phép ra, vào các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

 

Nội dung quản lý, giám sát, kiểm tra: Việc tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17-01-2014 của Bộ Tài chính, gồm những nội dung chủ yếu sau: Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (Điểm kinh doanh); thời gian hoạt động; số lượng, chủng loại máy và loại hình trò chơi điện tử có thưởng; quản lý, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước; mua, tái xuất và tiêu hủy đồng tiền quy ước, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng; quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh; việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ, và Thể lệ trò chơi; quản lý về việc thanh toán và ngoại hối, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; việc chấp hành chế độ báo cáo; việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật.

  

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: