Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 24/11/2016, 15:50

Hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(HCM CityWeb) - Trong thời gian chờ ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, UBND TPHCM vừa giao Thủ trưởng các sở-ngành và Chủ tịch UBND các quận-huyện lập, báo cáo thẩm định và trình duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn sau:

 

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được phê duyệt theo Luật Đầu tư công trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc chuẩn bị hồ sơ lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện cùng lúc với hồ sơ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để công việc không trùng lặp. Thời điểm lập, báo cáo thẩm định và trình duyệt sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến người có đất bị thu hồi.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: