Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 3, Ngày 03/01/2017, 14:05

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(HCM CityWeb)- Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta thời gian qua. Nghị quyết góp phần mang đến luồng sinh khí mới, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên và đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, quan điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện. “9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và 14 nhiệm vụ thực hiện ngay” là nội dung Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm tự phê bình nhằm tạo sự chuyển biến chung trong toàn Đảng bộ thành phố và toàn Đảng. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM với tiêu đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

 

Tiếp tục triển khai và cụ thể Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Nghị quyết đã kiểm điểm rất sâu tình hình và những thành quả đạt được trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng, đồng thời cũng đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Từ đó, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng mang tính chất sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời xác định hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, lần này, Trung ương đã thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hệ thống các biểu hiện được nêu trong nghị quyết là những căn cứ quan trọng để từng cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận diện một cách nghiêm túc với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”. Cùng với đó, Trung ương cũng xác định 4 nhóm giải pháp hết sức toàn diện, bảo đảm tính thống nhất, khoa học và có mối quan hệ biện chứng trong triển khai thực hiện. Nhìn lại trong mỗi người, từng cán bộ, đảng viên, từng chi bộ, từng địa phương, cơ quan, đơn vị soi mình trong 27 biểu hiện đó ta có thể tự thấy được “một bộ phận không nhỏ” là có thật; từ đó, đòi hỏi chúng ta phải thẳng thắn và thực hiện bằng được 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Trung ương đã đề ra.


Có thể nói, kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đã mang đến luồng sinh khí mới, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên và đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.


Việc còn lại là tổ chức thực hiện ra sao để đem lại hiệu quả thiết thực trong thực tế cuộc sống nhằm đạt được mục tiêu cao nhất, đúng như nghị quyết đã xác định: “Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.


Đại hội X Đảng bộ TPHCM cũng đã tổng kết sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chưa đạt như mong muốn; ở một số tổ chức đảng kết quả đạt thấp. Sự chuyển biến về hành động của một số cán bộ, đảng viên sau khi kiểm điểm tự phê bình còn ít, chậm, chưa đáp ứng mục tiêu nghị quyết đề ra; công tác phòng ngừa, vận động, thuyết phục, giáo dục, đấu tranh, phê phán và xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị còn hạn chế, có trường hợp chưa kiên quyết xử lý biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tuy ở một số ít đảng viên, nhưng bộc lộ rõ hơn, tính chất gay gắt hơn; có biểu hiện lây lan, tác hại rất nghiêm trọng vào tư tưởng trong Đảng bộ và trong xã hội; một số ít đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói trái, làm trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng chưa có sự chuyển biến tích cực...”.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao đổi cùng các đại biểu

trong buổi gặp gỡ trí thức TP. Ảnh: VIỆT DŨNGQua các hạn chế nêu trên, đồng thời căn cứ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch 04-KH/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TP đã thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, quan điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng:


1. Nghị quyết đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời đề ra 14 nhiệm vụ phải thực hiện ngay. Theo đó, kế hoạch của Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 25 cơ quan và tổ chức giúp Bộ Chính trị chuẩn bị các đề án triển khai, thực hiện nghị quyết. Việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực là yêu cầu quan trọng hàng đầu; mục tiêu là làm Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


2. Các cấp ủy phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai sâu, kỹ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch 04-KH/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TP trong nội bộ để nâng cao nhận thức, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị TP về tình hình, nguyên nhân của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chính là nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và của dân tộc. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nhìn thẳng vào sự thật, tự giác liên hệ bản thân, thẳng thắn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã nêu. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trước hết ở chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình, góp phần tạo chuyển biến chung trong toàn Đảng bộ TP và trong toàn Đảng.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG3. Từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc, đánh giá nhìn nhận lại những mặt còn tồn tại, khuyết điểm của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và bản thân mình qua thực hiện kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tự giác liên hệ bản thân, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tinh thần của nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm, càng tránh và chống tình trạng thiếu gương mẫu, nói một đàng làm một nẻo. Song song đó, theo nội dung đã được quán triệt hôm nay, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Trước mắt, tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm sâu, chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Chúng ta không phải là đóng cửa để xây dựng chỉnh đốn Đảng hoặc chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà không lo xây dựng Đảng, mà phải luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; trước mắt bắt tay ngay vào tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 với trọng tâm ưu tiên là 7 chương trình đột phá của TP.


Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và hiệu quả từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TP đến các cấp ủy trực thuộc Thành ủy TP. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chủ chốt các cấp nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nghị quyết, trước hết là trong thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ngay trong năm 2016 để làm gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới học tập và noi theo.


4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, uốn nắn kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện, nhất là đối với những đơn vị có biểu hiện xem nhẹ, làm lướt; kiểm tra, giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; thanh tra, xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm, nhất là những vấn đề bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, vai trò của nhân dân, báo chí và công luận trong kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối, chia rẽ nội bộ; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng.


Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải theo phương châm “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. Với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của từng cấp ủy, tổ chức đảng, của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhất định sẽ đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ TP thật sự trong sạch, vững mạnh, giàu sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu xây dựng TP mang tên Bác Hồ kính yêu có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

 

ĐINH LA THĂNG
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

(Theo SGGP)


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: