Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 2, Ngày 06/08/2018, 11:35

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(HCM CityWeb) - Cần nhân rộng các mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần vì lợi ích của người dân.

Toàn cảnh hội nghị

 

Đây là vấn đề được bàn luận sôi nổi tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua 3 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã được đánh giá cao và đi vào nề nếp. Những nội dung mà cán bộ công chức, viên chức được biết, được bàn, được làm, và được kiểm tra, được giám sát theo Nghị định 04 đã được các cơ quan đơn vị thực hiện khá nghiêm túc. Tính công khai minh bạch, mọi hoạt động quản lý của chính quyền được quan tâm nhiều hơn. Nhờ vậy, các cơ quan đơn vị thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định cho phù hợp như: quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua, khen thưởng kỷ luật, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy - chính quyền - công đoàn…. 


Ngoài ra, nhiều đơn vị tại TP còn thực hiện công khai minh bạch về công tác cán bộ, về quy hoạch đào tạo bổ nhiệm cán bộ, các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức và ngân sách, hoạt động kinh phí của cơ quan đơn vị. Các đơn vị đã gắn thực hiện quy chế dân chủ với công tác dân vận chính quyền, cải cách thủ tục hành chính trong đó, niêm yết công khai quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ...


Công tác tiếp xúc đối thoại giải quyết kịp thời và có hiệu quả những bức xúc tại cơ quan đơn vị. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách công khai, dân chủ góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


Đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại ngay từ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Thu cũng lưu ý các cấp cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính trong công tác cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân.

 


Minh Dung


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: