Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 17/03/2017, 11:20

Triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong tham mưu ban hành VBQPPL

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM chỉ đạo các Sở - ngành khi tham mưu, trình UBND TPHCM ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến tổ chức bộ máy cần xác định đúng thẩm quyền ban hành VBQPPL theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.

Trong đó, các Sở - ngành chỉ tham mưu, trình ban hành VBQPPL liên quan đến tổ chức bộ máy ở cấp Thành phố quy định về tổ chức, hoạt động đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM được xác định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4-4-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong trường hợp ban hành VBQPPL về tổ chức và hoạt động của các cơ quan khác thuộc Thành phố (các Ban, Hội đồng, …), cần căn cứ vào các văn bản pháp luật chuyên ngành của Trung ương có giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định, hướng dẫn. Không tham mưu, ban hành dưới hình thức VBQPPL đối với các quyết định thành lập các Sở, ban, các phòng chuyên môn, Hội đồng, ủy ban (kể cả các quyết định về giải thể, chia tách, sáp nhập). Đối với việc ban hành VBQPPL về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc UBND cấp huyện (quy chế mẫu), chỉ quy định quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được xác định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

 

UBND các quận, huyện khi ban hành VBQPPL về tổ chức bộ máy phải bám sát quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 30 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, chỉ ban hành VBQPPL khi quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; không ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc (trong nhiệm kỳ) của HĐND, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn dưới hình thức VBQPPL; không ban hành VBQPPL quy định quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 của Chính phủ.

  

Các Sở - ngành khi tham mưu ban hành văn bản liên quan đến chế độ phân cấp, ủy quyền, cần bám sát quy định tại Điều 13, Điều 14, Khoản 7 Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, để việc tham mưu cho UBND TPHCM phân cấp, ủy quyền được chính xác, đúng pháp luật. Khi tham mưu ban hành quy định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí cần đảm bảo về thẩm quyền theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Lưu ý thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, tổ dân phố nay thuộc về HĐND TPHCM.

 

Các Sở - ngành căn cứ Báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả rà soát các VBQPPL của Thành phố liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương để tổ chức rà soát các VBQPPL của HĐND, UBND TPHCM ban hành trong lĩnh vực đơn vị phụ trách, tham mưu UBND TPHCM bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan.

 

Các Sở  - ngành phối hợp với Sở Nội vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của các Sở - ngành thuộc UBND TPHCM, các Phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện (Quy chế mẫu) trình UBND TPHCM xem xét ban hành thay thế các quy định hiện nay cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể về thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản và các chức danh không chuyên trách ở cơ sở làm căn cứ tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét quyết định về tổ chức bộ máy ở cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả của chính quyền phường, xã, thị trấn; giảm dần các cấp trung gian, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân tại nơi cư trú, giảm tải áp lực cho ngân sách Thành phố.

 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: