Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 11/08/2017, 16:30

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện và doanh nghiệp nhà nước tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Mục tiêu là nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

 

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018 sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương góp phần ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;…

 

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020; là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017- 2020 và năm đầu tiên xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Vì vậy, việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2018, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm phải dựa trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2017 và bám sát các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; cân đối nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển trên địa bàn và đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật hiện hành.

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: