Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 06/07/2018, 10:40

Đẩy mạnh công tác phối hợp điều hành phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp điều hành các vùng, liên vùng nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết và hợp tác phát triển kinh tế vùng giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng của các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm cần phối hợp với địa phương để đánh giá có hệ thống về các cơ chế, chính sách và quy hoạch của Trung ương dành cho vùng, đặc biệt là tỷ lệ điều tiết ngân sách đối với địa phương để tái đầu tư và phát triển hạ tầng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cũng như hiệu quả của công tác lập, quản lý và triển khai hệ thống các quy hoạch từng ngành, lĩnh vực gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.


UBND TP cũng kiến nghị Trung ương ưu tiên nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ODA để đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm của các vùng kinh tế trọng điểm cũng như cho công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống Logistics trong các vùng kinh tế trọng điểm, có sự kết nối với hệ thống cấp quốc gia và liên vùng bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

 

Ngoài ra, Thủ tướng cũng cần thành lập một tổ hoặc một bộ phận tham mưu Thủ Tướng chỉ đạo, điều hành cấp vùng theo nguyên tắc: nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo đảm công bằng các lợi ích trong việc thực hiện chủ trương, đường lối và chính sách trong các Nghị quyết Đảng, Nghị quyết và các kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ, các chương trình, đề án và dự án về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; thực hiện phối hợp bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, minh bạch và bổ sung cho nhau giữa các Bộ, ngành với các địa phương và giữa các địa phương với nhau trong các vùng, miền cả nước.

 

TNN.

 Bản in Quay lại
Xem theo ngày: