Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 25/03/2020, 10:45

Đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành và UBND quận-huyện đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP sẽ trình HĐND TP bổ sung nguồn vốn từ ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đế cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn, phấn đấu ít nhất là 5.000 tỷ đồng và hàng năm đảm bảo theo nguyên tắc vốn bổ sung năm sau cao hơn năm trước trên cơ sở kết quả giải ngân, sử dụng nguồn vốn được bố trí của năm trước liền kề.

 

Cũng trong giai đoạn này, UBND TP sẽ ghi kế hoạch bổ sung nguồn vốn cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm TP, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tiếp tục thực hiện cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo, hộ có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP và các đối tượng chính sách khác của TP với số tiền ít nhất là 5.000 tỷ đồng.

 

Các cơ quan báo, đài của TP cần tăng cường thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tín dụng chính sách xã hội, nhất là tuyên truyền vận động các đối tượng thụ hưởng mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách đế có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: