title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
Thứ ba, 16/08/2022, 15:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Ngày 16/8, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội thảo.

Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo gồm: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo.

 

Cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng

Khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định: Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta đã và đang quán triệt, triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI từ năm 2013 đến nay. Qua tổng kết nhằm đánh giá đúng những thành tựu đã đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo. Hội thảo lần này là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra; cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tại hội thảo, tham luận của các đại biểu với nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo.

 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên

Kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu - bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền để quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, nhưng về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, nòng cốt là Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết. Thành tựu bao trùm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Chủ tịch nước khẳng định, tiếp theo thành công của hội thảo được tổ chức vào ngày 20/7/2022 tại Thành phố Hải Phòng, hội thảo lần này nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong 10 năm (2013 - 2023), những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới. Các tham luận tại hội thảo có giá trị quan trọng, cung cấp những luận cứ khoa học, là cơ sở để Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nghiên cứu, xây dựng báo cáo và các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Nguồn: Website Thành ủy

Tin mới hơn
Tin đã đưa