title Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP năm 2023
Thứ hai, 24/04/2023, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố năm 2023.

Theo đó, TP tiếp tục thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp huyện, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Thành phố hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục điều chỉnh và đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 3217-KH/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 22/8/2020 về đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Triển khai hiệu quả 6 chuyên đề trọng tâm của Chương trình nông thôn mới theo quy định của Trung ương và Thành phố (gồm: 1.Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, 2.Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, 3.Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, 4.Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, 5.Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, 6.Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP))

Xây dựng hoàn thành ban hành khung pháp lý thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Hoàn thành phê duyệt danh mục đầu tư công trình cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao trở lên là 27 sản phẩm.

UBND TP yêu cầu các Ban đảng, sở ngành, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến Chương trình Mục tiêu xây dựng nông thôn mới được phân công tại kế hoạch, đảm bảo hoàn thành tốt nhất, sớm nhất mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bànThành phố năm 2023.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (ngày 15 tháng cuối quý, 6 tháng, năm) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố) được giao đôn đốc, theo dõi, rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các ban Đảng, sở ngành, hội, đoàn thể và huyện cho UBND TP để xem xét, chỉ đạo.

ZUKI

Tin mới hơn
Tin đã đưa