title Chỉ số giá tiêu dùng

Năm 2023

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
Tháng 1
Tháng 2

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010