Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (03/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc TP tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đối với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của TPHCM năm 2022 (03/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM năm 2022.
Thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) của TPHCM và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá (02/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) của TPHCM và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá.
Đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP (02/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định đổi tên Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP thành Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.
Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn TPHCM (01/12/2022)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm