title Số liệu vốn đầu tư

Năm 2023

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009

Năm 2008

Năm 2007

Năm 2006

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
Tháng 1