title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG (BỘ TƯ PHÁP).
Thứ bảy, 07/05/2016, 22:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Số lượng lượt xem: 170