title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

Danh Sách Công Nhận, Công Bố, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành Phố (07/05/2016)
Ngày 07/5/2015, ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 2112/QĐ-UBND về công nhận, công bố, miễn nhiễm báo cáo viên Báo cáo viên pháp luật thành phố. như sau:
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ PHIẾU (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DANH SÁCH CỬ TRI (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TỔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÊM, BẦU CỬ LẠI, BẦU CỬ BỔ SUNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
Xem theo ngày:
Xem