title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

Ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn TPHCM (20/04/2014)
(HCM CityWeb) – Ủy ban nhân dân TPHCM đã quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố.
Triển khai Hiến pháp 2013: Cụ thể hóa nhiều nội dung về đất đai (10/04/2014)
(HCM CityWeb) - Luật Đất đai được thông qua ngay sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp được xem là đã cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp năm 2013. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.
Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm (16/03/2014)
(HCM CityWeb) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định về thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (16/03/2014)
(HCM CityWeb) - Ngày 16-01-2014, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.
Doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiến pháp 2013 (18/12/2018)
(HCM CityWeb)-Những quy định về quyền kinh tế và doanh nhân trong Hiến pháp năm 2013 là “cú hích” có sức nặng pháp lý cơ bản, quan trọng và xuyên suốt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển.
Xem theo ngày:
Xem