title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Thứ hai, 06/03/2023, 15:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 4.100 lao động nông thôn, gồm 1.800 người học nghề nông nghiệp và 2.300 người học nghề phi nông nghiệp, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 85% trở lên.

Kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ: Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại thành quận, huyện, phố Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu học nghề của lao động nông thôn theo yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP; Đảm bảo đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; có việc làm và thu nhập ổn định.

Nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch gồm:

Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn: Thực hiện lồng ghép vào nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố năm 2023; tuyên truyền các nội dung chính sách pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thực hiện tốt công tác định hướng,tư vấn nghề nghiệp để hỗ trợ người lao động lựa chọn học nghề và việc làm phù hợp.

Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Thực hiện khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề; rà soát, cập nhật danh mục nghề đào tạo phù hợp với tình hình phát triển tại địa phương; tổ chức tiến hành đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa